खेलकूद प्रतियोगिता- 2019-20

29-Jan-2021


खेलकूद प्रतियोगिता -2019-20
क्र. प्रतियोगिता स्तर  सहभागी विद्यालय संख्या बाल वर्ग किशोर वर्ग तरूण वर्ग         योग सर्वयोग
      भैया  बहिन भैया  बहिन भैया  बहिन भैया  बहिन  
1 प्रान्तीय  85 220 170 410 325 520 270 1150 765 1915
2 क्षेत्रीय 58 294 154 528 274 526 269 1348 697 2045
3 राष्ट्रीय 44 128 80 187 128 190 72 505 280 785
4 एस.जी.एफ.आई. 17 84 25 160 75 220 90 464 190 654